Shilluk - English


r


ryejøfish2.5.3.2Poison
ryëjøinvited4.2.1.1Invite
ryem ki ød gweddismissed from school3.6.2School
ryenyslip7.2.1.5.1Slip, slide
ryerønoise laud sound2.3.2.2Sound
ryetcollocate3.5.3.1Word
RyetBoth (two of them)8.1.5.3Both
ryierøto shout3.5.1.4.1Call