Shilluk - English


b


bedhi wïjvcleverness3.2.1.1Think about
Bëdi gønvPattern8.3.1.8Pattern, design
bëdi ki malvstay up5.7.3Wake up
bëdi-wäyvloneliness2.3.2.5Quiet
bedøvcalm1.3.2.5Calm, rough
bëdøvsit2.2Body functions
bee***sheep cry6.3.1.2Sheep
bëëdvbe or stand8States
bëëd baadeautonomous3.3.4.5Free to do what you want
bëëd määdh1***be calm3.4.1.2.2Calm2***stay well3.4.1.2.2Calm
bëëd yi rumvbe careful3.2.1.1Think about
Bëëd yï teegvTo be firm3.5.1.2.8Emphasize
Bëëd yïn-a jagøvBe an authority4.5.2Have authority
Bëëd yïn-a lawøvBe a strong leader4.5.2Have authority
bëëd-døjvget well2.5Healthy
bëëd-nyødhvlaziness2.4.4Tired
bëëda cwagevfree to stay on his/her own3.3.4.5Free to do what you want
beedhvto be flooded1.1.3.7Flood
bëëdi böögøvafraid3.4.2.2Sorry
bëëdi dhanhø1vbehavior3.2.1.1Think about2nhuman nature2Person
bëëdi pï***water quality1.3.6Water quality
bëëdi pinynweather1.1.3Weather
bëëdø1nbehaviour2.5.6.5Dazed, confused3.4.1.2.2Calm2vliving / stay3.2.3.1Known, unknown3vto be in a state9.1.5General adverbs4state8States
bëëni døj bëën døj Bëni døj1good conduct6.1.2.8Efficient2good life2.6Life3.4.1.2Happy3good conduct3.4.1Feel good4To be co-operative4.6.1Ruler
bëënøvarrive7.2Move