Reversal - Shilluk


y


ya áyïëy
Ya ba nhänhø
Ya bään
Ya bäji
Ya bang gen
Ya bëëd-a teegø
Ya bøle
ya budi
Ya da teegø
ya dhär yi nwayø
ya dhwödh
Ya di
Ya didyërø
ya dwada maag yi jwøk
Ya dyëërø
ya gänø
Ya kaa
ya känø
yà keje
Ya kønya yïn
Ya läwi re
ya mag yi ninn
Ya mal
Ya mal yij yømø
Ya ngädhø
Ya pädi
Ya piny
yà ri
ya rumø
Ya rumø
Ya teeg
Ya thaa cigg
ya thödhi
Ya wäye
yà wäye
Ya wöödø
ya ya yij pyën
yà yethi pï
Ya yiëy
ya yïëy ki gwøgi gøn
ya-da jwøk
ya-mag yi jwøk
Yaa acay yan
Yaa wøbb
Yaabø
yaadh amalø
yaadh áywöm
yaadh kødh
yaadh päm
yaadø